Słowo na niedzielę 11 września 2016r.

1.  „Młodszy syn zabrawszy wszystko odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.” Syn szybko wziął swoją własność. „Za szybko” – bo ojciec jeszcze żył. „Za szybko” – bo nie miał jeszcze doświadczenia i mądrości obchodzenia się z pieniędzmi. „Za szybko” – odjechał w dalekie strony wcale nie oglądając się za domem, za ojcem, za bratem. Wszystko odbyło się „za szybko”. Zgubił go pęd do samodzielności. Wyskoczył w dorosłość jak ptaszek z gniazdka. A skrzydełka miał jeszcze za słabe. Są takie marnotrawne dzieci, które „za szybko” opuszczają dom, myślenie rodziców, tradycję wiary i są takie dzieci, które za długo trwają przy rodzicach zapominając opuścić gniazdo, by polatać samodzielnie. Mądrym jest ten, kto opuszcza dom, ale ani „za szybko”, „ani za późno”.

 


2. „Ojciec wybiegł naprzeciw niego.” Ojciec widząc wlokącego się wolno syna wybiega mu naprzeciw. Wystarczająco długo naczekał się na ten moment. Wybiegając mu naprzeciw przyśpiesza chwilę uścisku miłosierdzia. „Pośpiech” nie musi więc być zgubny. Gdy chodzi o pojednanie, nie wolno czekać i zwlekać. Trzeba się śpieszyć, by przyśpieszyć radość jedności. Czy ojciec był na tyle młody i sprawny, że biegł ku synowi lekko, bez wysiłku? Miłosierdzie dodaje skrzydeł. Miłosierdzie to wypływ serdeczności. Miłosierdzie przełamuje w nas myśli rozsądku „ja poczekam, a to on powinien przybiec prosić o wybaczenie.” Ojciec uczy nas sprintu, by drugiemu szybko zwrócić suknię godności odartą przez pychę. Syn pobiegł „za szybko” do wolności, rozrywając jedność z ojcem, a ojciec jak najszybciej pędzi, by ucałować syna. Tak, syna, bo choć syn żył jak świnia jest nadal synem ojca! Jak dobrze muszą czuć się dzieci, którym godność została zwrócona przez matkę, przez ojca! Jak dobrze, że w spowiedzi Ojciec czeka i śpieszy się, by nam zwrócić suknię godności dzieci Jego!

 


3. „Na to rozgniewał się i nie chciał wejść.” Trzecia osoba przypowieści, starszy syn, ani nie opuszcza „za szybko” gniazda ojcowskiego, ani nie wybiega naprzeciw brata. Nie chce wejść. Ani nie chce być z bratem, ani z ojcem. Indywidualista urażony dobrocią ojca i głupotą brata. Nie chce wejść w miłosierdzie ojca, a także jest pewny nigdy nie popełniłby grzechu brata. Woli być nadal sprawiedliwy, święty, w swoim jednak mniemaniu. Gdyby się zbliżył do ojca, poznałby czym jest jego miłosierdzie i radość z odzyskania części swojego serca. Bo choć ojciec stracił część majątku, to w przygarniętym synu odzyskał Kogoś o wiele cenniejszego. Gdyby się zbliżył do brata, tak samo jak ojciec, wzruszyłby się na widok jego biedy. Oby się nam chciało ugasić gniew sprawiedliwego i wejść w ogień ojcowskiego przebaczenia!
 

 

Ks. Paweł Barylak SDB

 

 

 

 

(Wj 32,7-11.13-14)


Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

 

 

(Ps 51,3-4.12-13.17.19)


REFREN: Wstanę i wrócę do mojego ojca

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

 

 

(1 Tm 1,12-17)


Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków! Amen.

 

 

(2 Kor 5,19)


W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.

 

 

(Łk 15,1-32)


Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją znajdzie. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedzał ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się.